KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dla umów użyczenia zbiorów bibliotecznych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanym RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im.
Adama Asnyka w Trzebini ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia.
2) Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować poprzez e-mail: administracja@mbp.trzebinia.pl w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Państwa danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu
Biblioteki zgodnie z
– art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO,
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO co jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora w zakresie monitoringu wizyjnego.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bibliotekę. Po tym
okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres
wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane
przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania,
jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe warunki możliwości
realizacji ww. praw zawiera RODO.
6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (podanych
dobrowolnie w oparciu o zgodę oraz w zakresie nie podlegającym obowiązkowej
archiwizacji) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowyużyczenia zbiorów bibliotecznych.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane poprzez podejmowanie zautomatyzowanych decyzji,
w tym również w formie profilowania.

Send message via your Messenger App
Rozmiar czcionki
Kontrast