Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

ikonatiktok

ikonafacebook

ikonafacebook

instagram

kontrast

zwieksztext

ikona tel

logo e-mail

ikona place

Historia Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini ma już 70 lat ! W tym czasie, z niewielkiej placówki przekształciła się w skomputeryzowaną bibliotekę, dysponującą zasobnym księgozbiorem, a poprzez sieć filii i punktów bibliotecznych obsługującą czytelników z terenu całej gminy Trzebinia.

Młodzi czytelnicy, podobnie jak ich rodzice i dziadkowie przekraczają progi trzebińskiej biblioteki, ale obecna biblioteka publiczna ani wyglądem ani ofertą usług nie przypomina tej, którą kiedyś odwiedzali ich bliscy.

Z okazji jubileuszu, chcemy więc przypomnieć mieszkańcom naszej gminy historię bibliotek i rozwoju czytelnictwa w Trzebini. Historię obecnej biblioteki miejskiej opracowano na podstawie dokumentacji, zgromadzonej w bibliotece centralnej i jej filiach, wspomnień pracowników oraz danych statystycznych, udostępnionych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Jeśli więc uznasz Szanowny Czytelniku, że mógłbyś coś dodać do historii trzebińskich bibliotek, podziel się swoimi informacjami z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini.

Lata 1949 -1975

Projekt organizacji sieci bibliotek publicznych opracowano już w latach II Rzeczpospolitej Polskiej. W pełnym wymiarze został on jednak zrealizowany dopiero w czasach PRL. 13 marca 1946 roku powołano Naczelną Dyrekcję Bibliotek. 17 kwietnia 1946 r. ukazał się dekret „O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi”, określający zadania, strukturę i podstawy finansowe bibliotek powszechnych. Podjęcie w latach powojennych szybkiej decyzji o stworzeniu sieci bibliotek publicznych wynikało niewątpliwie z głębokiego przekonania, że dla odbudowy i rozwoju Polski są konieczne zmiany w sferze oświaty i kultury. Dla większości ludzi myślących odbudowa potencjału gospodarczego kraju musi odbywać się równolegle z likwidacją analfabetyzmu, w którym to procesie książka i biblioteka pełnią ważną rolę.

Począwszy od 1945 roku zaczęto organizować powiatowe biblioteki publiczne oraz podległe im biblioteki gminne i punkty biblioteczne. Biblioteki powiatowe sprawowały fachowy nadzór nad jednostkami niższego szczebla w zakresie:

  • doboru materiałów bibliotecznych oraz ich gromadzenia
  • opracowania księgozbioru
  • zasad udostępniania księgozbioru
  • służby informacyjnej i pracy z czytelnikiem
  • planowania i sprawozdawczości
  • współdziałania z Prezydiami Rad Narodowych w zakresie obsady stanowisk w bibliotekach
  • doskonalenia zawodowego pracowników

Do zakresu działań bibliotek gminnych należało:

  • planowanie zakupu książek i prenumeraty czasopism
  • ocena zbiorów i ich przydatności w środowisku
  • zgłaszanie bibliotece nadrzędnej dezyderatów w zakresie doboru nowości wydawniczych.

Zgodnie z powyższymi zasadami funkcjonowała również Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini. Starosta Powiatowy w Chrzanowie, działając według Zarządzenia Ministra Oświaty z dn. 17 grudnia 1948 roku, zobowiązał Zarząd Miejski w Trzebini do uruchomienia Biblioteki Publicznej w Trzebini. Oficjalny termin uruchomienia biblioteki wyznaczono na dzień 16 stycznia 1949 roku. Była to data bardzo ważna dla polskiego bibliotekarstwa, gdyż w tym dniu otwarto jednocześnie w całej Polsce 1600 bibliotek gminnych i 15.000 punktów bibliotecznych – biblioteka trzebińska była jedną z tych placówek. W rzeczywistości biblioteka w Trzebini działała już od 18 lipca 1948 roku, a jej organizatorem i zarazem kierownikiem w latach 1948-51 była Stefania Waćkowska – z zawodu nauczycielka. Księgozbiór początkowy liczył 100 woluminów. W 1949 r. biblioteka, licząca wówczas już 200 czytelników, została oficjalnie włączona do krajowej sieci bibliotecznej i otrzymała od Ministerstwa Oświaty za pośrednictwem Biblioteki Powiatowej w Chrzanowie 500 książek wraz z częściowo zadrukowanym inwentarzem. Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini obsługiwała czytelników miasta, czyli obszaru liczącego wówczas 714 km2 i zamieszkałego przez 5.300 osób. Z najstarszych sprawozdań GUS \pochodzących z 1950 r.\ dowiadujemy się, że biblioteka miejska znajdowała się w Rynku, w budynku nr 11 a później 2. Placówka ta zajmowała jedno, a następnie dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 42 m2. Przez pierwsze lata biblioteka była otwarta 4 razy w tygodniu, zaś począwszy od 1954 roku 5 razy wb tygodniu. W dniu 31 grudnia 1949 roku biblioteka w Trzebini posiadała księgozbiór liczący 1.140 vol. i 255 czytelników. Zatrudniała jednego, pełnoetatowego pracownika – Stefanię Waćkowską.

W roku 1951 bibliotekę przejęła Alina Stanek i prowadziła ją do roku 1953, kiedy to kierownictwo placówki objęła Stefania Dądek – pozostała ona na tym stanowisku do roku 1978. W tym okresie nadzór nad zbiorami bibliotecznymi sprawował Miejski Komitet Biblioteczny, podległy Powiatowemu Komitetowi Bibliotecznemu na wszystkie zakupy należało mieć aprobatę PKB. Książek dostarczała także Biblioteka Powiatowa w Chrzanowie, współpracująca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. W latach 50-tych szczególnym powodzeniem u czytelników cieszyły się książki z literatury pięknej \obyczajowe, podróżnicze, fantastyczne, historyczne i kryminały oraz popularnonaukowe z zakresu historii zwłaszcza II wojny światowej, sportu, hodowli zwierząt, gospodarstwa domowego i medycyny. Do najpoczytniejszych autorów polskich należeli między innymi: J.I. Kraszewski, E. Orzeszkowa, H. Sienkiewicz, R. Bratny, S. Fleszarowa, W. Reymont, A. Dygasiński, A. Gołubiew, Z. Nałkowska, J. Meissner, J. Andrzejewski, W. Żukrowski, M. Dąbrowska, P. Gojawiczyńska, B. Prus, E. Paukszta, M. Brandys. Z literatury obcej najchętniej czytane były utwory takich autorów jak: J. Verne, T. Dreisser, A. Seghers, W. Hugo, E. Zola, L. Tołstoj, N. Howard i M. Szołochow. Ważną pozycję w pracy biblioteki zajmowało w tym okresie upowszechnianie książki. Wykonywano liczne wystawy nowości książkowych oraz wystawy tematyczne, tworzono gazetki okolicznościowe, hasła, zestawienia bibliograficzne, spotkania zespołów czytelniczych z głośnym czytaniem.

W czerwcu 1957 roku Biblioteka Miejska otrzymała nowy lokal przy ul. Świerczewskiego 1 (obecnie Rynek 23), składający się z trzech pomieszczeń o powierzchni około 90 m2. W pierwszym pomieszczeniu zorganizowano wypożyczalnię i czytelnię czasopism, w dwóch pozostałych magazyn książek i pracownię techniczną. Książki wypożyczane były bezpośrednio w wypożyczalni lub pośrednio – czyli dostarczane na zamówienie przez „księgonoszy”. Prowadzone były również wypożyczenia międzybiblioteczne, z których korzystały: Biblioteka Związków Zawodowych przy Zakładach Metalurgicznych i punkt biblioteczny w hotelu robotniczym ZM. Poważnym mankamentem, utrudniającym działalność biblioteczną, były duże braki w księgozbiorze podręcznym i w dziale beletrystyki. W sprawozdaniu statystycznym z 1959 roku czytamy:

„…Księgozbiór biblioteki nie posiada ani jednej encyklopedii, ani słowników, które są bardzo potrzebne czytelnikom do samokształcenia…”

Natomiast w analizie działalności biblioteki, sporządzonej w 1959 roku, czytamy:

„…daje się jednak odczuć brak książek beletrystycznych, ponieważ książki zarejestrowane w latach 1950-1953 miały bardzo mało tych pozycji. Poza tym nowości wydawnicze docierają do nas z takim opóźnieniem, że przestają być nowościami i przychodzą tylko w jednym egzemplarzu…”

Istniała jednak już wówczas perspektywa wyrównania braków wiążąca się z przejściem biblioteki na własny zakup w 1960 roku. W 1960 roku księgozbiór podręczny został wzbogacony o encyklopedie, słowniki, albumy i obszerne opracowania literatury obcej ,przeznaczone dla uczniów szkół średnich i studentów. Założono dla młodzieży katalogi tematyczne: jeden – grupujący książki geograficzne, podróżnicze i przygodowe , drugi – zatytułowany „Dzieje Polski w literaturze”. W latach 60-tych formy pracy z czytelnikiem wzbogacone zostały o konkursy błyskawiczne quizy, zgaduj-zgadule, pogadanki, wieczory dyskusyjne \Klub Dyskusyjny\. Konkursy czytelnicze przyczyniały się do wzrostu liczby czytelników i liczby wypożyczeń. Rozwijała się współpraca z zakładowymi domami kultury i bibliotekami zakładowymi \ Zakłady Metalurgiczne, Zakłady Tłuszczowe, ZKT „Gumownia”, kopalnia „Zbyszek”\, szkołami \S.P. nr 1 i 2 oraz S.P. w Trzebionce\, jak również organizacjami młodzieżowymi \ZMS, ZHP\. W ramach tej współpracy organizowano spotkania z pisarzami \N. Rolleczek, M. Jaworczakowa, C. Centkiewicz, M. Kędziorzyna, J. Kurek, T. Nowak\, konkursy czytelnicze i recytatorskie oraz lekcje biblioteczne. Okazją do współpracy były także uroczystości państwowe, rocznice historyczne i literackie, Dni Oświaty Książki i Prasy itp. Z końcem lat 60-tych i na początku 70-tych, w związku z pogarszającymi się warunkami lokalowymi, formy pracy zostały ograniczone do wystaw książek i indywidualnych kontaktów z czytelnikami \przysposobienie czytelnicze, poradnictwo czytelnicze\. W 1971 roku Biblioteka Miejska otrzymała obszerny lokal w budynku tzw. „Szwajgerówki”. Powstała wówczas osobna wypożyczalnia dla dzieci, gdzie rozwinęła się praca z młodym czytelnikiem. Niestety po kilku miesiącach gospodarz budynku \PGKiM\ odebrał bibliotece 3 pomieszczenia, uszczuplając jej powierzchnię o około 40 m2. Zniknęła wypożyczalnia dla dzieci – ograniczona została do wydzielonego „kącika dla dzieci”. Znów ograniczone zostały formy pracy z czytelnikiem z powodu ciasnoty lokalowej. Nadal jednak rozwijała się współpraca ze szkołami i bibliotekami zakładowymi.

Reforma administracyjna kraju w 1975 roku nie wpłynęła na poprawę tragicznych wręcz warunków lokalowych biblioteki miejskiej. Pozostała ona w ciasnym pomieszczeniu aż do 1987 roku, kiedy to uzyskała nieco większą powierzchnię. Likwidacja powiatów przyniosła jednak pełną samodzielność w zakresie decydowania o strukturze zasobów bibliotecznych oraz obowiązek nadzoru merytorycznego wobec dawnych bibliotek gminnych. Sieć bibliotek gminnych rozwijała się początkowo niezależnie od Biblioteki Miejskiej w Trzebini. Proces ten postępował bardzo wolno i na obszarze Gminy Zbiorowej Trzebinia \ składającej się w 1949 roku z 16 gromad\ do 1955 roku funkcjonowała tylko jedna placówka biblioteczna w Myślachowicach.

Biblioteka w Myślachowicach powstała w 1949 r. a prowadził ją Franciszek Nowakowski. Lokal biblioteczny składał się z dwóch pomieszczeń o powierzchni 36 m2 i posiadał czytelnię z 8 miejscami. Biblioteka była otwarta dwa razy w tygodniu po 3 godz. Księgozbiór powiększał się dość szybko – z 1497 woluminów w 1949 roku do 6173 wol. w roku 1957. Liczba czytelników wzrosła w tym czasie z 95 do 152,a wypożyczenia roczne z 1517 do 3199 woluminów. Biblioteka w Myślachowicach prowadziła punkty biblioteczne na terenie całej Gminy Trzebinia.

W 1949 roku w całej Gminie Trzebinia funkcjonowało 7 punktów bibliotecznych: Balin, Czyżówka, Karniowice, Luszowice, Młoszowa, Płoki i Psary – miały one łącznie 223 czytelników i odnotowały 4557 wypożyczeń. Maksymalna liczba punktów bibliotecznych \14\ funkcjonowała w 1957 roku i obsługiwała 376 czytelników. W 1957 roku placówka biblioteczna w Myślachowicach została przeniesiona do jednego pomieszczenia o powierzchni 20 m2 i w związku z tym zlikwidowano czytelnię. Od 1958 roku dynamika działalności bibliotecznej zaczęła słabnąć – zmniejszyła się ilość księgozbioru, liczba czytelników i punktów bibliotecznych – od 1959 roku działały tylko dwa punkty: Płoki i Czyżówka. Miało to bezpośredni związek ze zmianami w kraju i w powiecie. Kilka lat wcześniej, w 1954 roku, weszła w życie ustawa o nowym podziale administracyjnym terenów wiejskich, znosząca gminy wiejskie na rzecz gromad. W miejsce bibliotek gminnych powstały biblioteki gromadzkie. W tym okresie powstały nowe placówki biblioteczne – w 1955 r. w Bolęcinie ( do 1959 roku bibliotekę prowadził S. Jarczyk, następnie do 1970 kierowała nią S. Kałka, a po niej placówkę przejęła I. Jarosz ) i w 1956 r. w Karniowicach.

W 1957 roku, z inicjatywy dyrekcji Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza”, powstała biblioteka związkowa w Sierszy, a kilka lat później – w 1961 roku – w Myślachowicach. Były to biblioteki ogólnodostępne, obsługujące miejscowych czytelników.

W latach 1959-1967 przeprowadzono korektę podziału administracyjnego kraju, polegającą na zmniejszeniu liczby gromad, poprzez łączenie mniejszych jednostek. Wynikiem tego procesu było przeniesienie biblioteki z Karniowic do Młoszowej \1961 r.\, gdzie placówkę prowadziła L. Kodura oraz powstanie filii bibliotecznych – na przykład GBP w Bolęcinie została w 1962 r. filią GBP w Płazie \obecnie jest filią MBP Trzebinia\. W 1959 roku – na bazie punktów bibliotecznych w Wodnej i Trzebionce – została utworzona OBP w Wodnej \od 1961 roku filia MBP Trzebinia\, której długoletnim pracownikiem był Eugeniusz Bolek. Zachodzące zmiany miały niekorzystny wpływ na działalność Biblioteki Gromadzkiej w Myślachowicach. W latach 1958-1961 zmniejszył się księgozbiór, ponieważ około 2600 woluminów przekazano na rzecz nowoutworzonych bibliotek w Wodnej, Karniowicach i Balinie. Nadzór nad punktami bibliotecznymi w Dulowej i Psarach przejęła GBP w Młoszowej. Biblioteka w Bolęcinie obsługiwała czytelników z Piły Kościeleckiej, a osiedlowa biblioteka w Wodnej – czytelników Górki i Trzebionki. Z dokumentacji bibliotecznej wynika, że w 1966 roku biblioteka w Myślachowicach zakończyła działalność – jej księgozbiór został przeniesiony do wsi Lgota w Gromadzie Myślachowice i stał się zaczątkiem miejscowej biblioteki gromadzkiej.

W 1967 r. w przysiółku Gaj, należącym do Gromady Siersza, powstała druga biblioteka osiedlowa, która po przyłączeniu Osiedla Siersza do Trzebini \1969 r.\ stała się filią nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Biblioteki gromadzkie i filie biblioteczne mieściły się najczęściej w budynkach gminnych lub szkolnych i zajmowały jedno lub dwa pomieszczenia o powierzchni 10 do 40 m2. W początkowych latach ich księgozbiór liczył zwykle 500 – 1500 woluminów i korzystało z niego od 100 do 200czytelników. Nielicznie zachowane dokumenty nie pozwalają określić wielkości i struktury wypożyczeń ani też struktury zawodowej i wiekowej czytelników. Z ustnych przekazów i sprawozdań GUS wiadomo, że placówki te prowadziły działalność oświatowo-kulturalną – np. inscenizacje, wieczory czytelnicze, konkursy, wystawy nowości wydawniczych, obchody rocznicowe. Współpracowały także z innymi instytucjami upowszechniającymi oświatę i kulturę \szkoły, świetlice, domy kultury\. Działały w nich ponadto Koła Przyjaciół Biblioteki \Wodna, Bolęcin, Młoszowa\ grupujące aktyw biblioteczny, działający na rzecz umocnienia więzi między biblioteką a lokalną społecznością. Pracę bibliotek gromadzkich wspomagały punkty biblioteczne. W latach 1949-1960 na terenie gminy działało od 2 do 14 punktów bibliotecznych wiejskich, obsługujących od 62 do 376 czytelników. Nadzór i opieka instruktorska nad bibliotekami gromadzkimi należały do Biblioteki Powiatowej w Chrzanowie. Ogółem do roku 1972, na terenie dawnej gminy Trzebinia, prowadziło działalność 6 bibliotek powszechnych \ 1 miejska, 2 filie miejskie, 3 biblioteki gromadzkie\ i 2 związkowe.

W 1973 r. miała miejsce kolejna reforma podziału administracyjnego kraju – przywrócono podział na Gminy. W tym też roku powołano do życia kolejną filię biblioteczną – w Psarach. W pierwszym roku istnienia posiadała ona księgozbiór w liczbie 651 woluminów , 8 miejsc w czytelni i obsługiwała 96 czytelników. Z końcem 1974 roku na tym obszarze działało 7 bibliotek powszechnych, w tym 3 w granicach miasta Trzebini, 4 gminne oraz 3 punkty biblioteczne.

Rok 1975 przyniósł kolejną reformę administracyjną i kolejne zmiany w sieci bibliotek publicznych. Przejście z trzystopniowego na dwustopniowy podział administracyjny kraju oznaczało likwidację jednego ogniwa sieci, a mianowicie bibliotek powiatowych. Biblioteki stopnia podstawowego, do których należała Biblioteka Miejska w Trzebini, podlegały od tej chwili bezpośrednio bibliotekom wojewódzkim. Biblioteka Miejska w Trzebini przekształciła się wówczas w bibliotekę miejsko – gminną i przejęła nadzór merytoryczny i opiekę nad wszystkimi filiami w gminie.

Barbara Sokołowska-Kurek

Lata 1975-1999

Rozwój bibliotek i czytelnictwa jest nierozerwalnie związany z prognozami i strategią rozwoju całej gminy. Organizacja bibliotek publicznych pozostaje w ścisłym związku z administracją i wraz z nią przechodzi wszelkie perturbacje wynikające ze zmian administracyjnych. Tak więc należy rozpatrywać organizację sieci bibliotek publicznych w kontekście zachodzących zmian organizacyjnych kraju. W skutek reformy administracyjnej, która miała miejsce w 1975 roku nastąpiło przyłączenie powiatu chrzanowskiego do województwa katowickiego. Wkrótce potem zniknął powiat chrzanowski, a placówki biblioteczne, które do tej pory podlegały administracji Biblioteki Powiatowej, przekazane zostały Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini. Odtąd nazwa jej brzmiała: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebini. W skład sieci bibliotek publicznych na tym terenie wchodziły placówki zlokalizowane w: Młoszowej, Bolęcinie, Psarach, Lgocie. Dzięki staraniom ówczesnego Sołtysa Czyżówki, w 1979 otwarta została Filia Biblioteczna nr 7. Następna filia uruchomiona została już rok później w Karniowicach (1980 r.). Do roku 1988 sieć bibliotek publicznych na terenie Miasta i Gminy Trzebinia składała się z Biblioteki Centralnej oraz 8 placówek filialnych. Spośród nich 3 działały na terenie miasta, pozostałe na terenach wiejskich. Większość z nich jednak mieściła się w przypadkowych lokalach nieprzystosowanych do potrzeb bibliotecznych.

Trudne lata 1975-1989 nie pozostawały bez wpływu na kulturę i biblioteki. Przyniosły one niewielki wzrost sieci bibliotecznej w Gminie Trzebinia, jak już wyżej wspomniano, a był to wynik braku lokali użytkowych na tym terenie. Pomimo trudności, odnotowano wzrost liczby czytelników o 25%, prawie dwukrotny przyrost wypożyczeń i trzykrotny wzrost księgozbioru. Poważnym problemem pozostawała nadal sytuacja lokalowa. Z powodu małej powierzchni użytkowej duża część księgozbioru Biblioteki Centralnej została zmagazynowana i nie było do niej dostępu.

W 1987 roku w Bibliotece w Trzebini na 1 m 2 przypadało 493 woluminy, podczas gdy „Normatyw Techniczny Projektowania Bibliotek Publicznych” dopuszczał tylko 250 tomów na 1 m 2 powierzchni magazynu książek i obciążenie regału maksymalnie 160 woluminami. Ta sytuacja nie tylko utrudniała czytelnikom bezpośredni dostęp do półek i zdarzało się, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, że osoby oczekujące w kolejce do lady bibliotecznej musiały stać po części za drzwiami \w korytarzu\, bo ilość miejsca przeznaczona na obsługę czytelnika była zupełnie niewystarczająca. W tym czasie niejednokrotnie powtarzano nam, że w świetle obowiązujących przepisów Biblioteka praktycznie nadaje się do zamknięcia. Niewiele lepiej przedstawiała się sytuacja lokalowa placówek w terenie. Większość bibliotek filialny ich mieściła się w nie opalanych ciemnych i ciasnych pomieszczeniach. W tym okresie najlepszą sytuację lokalową miała filia w Gaju. Projektowaną dalszą rozbudowę sieci uniemożliwiał brak lokali.

Rok 1990 był dla naszej biblioteki, podobnie zresztą jak dla wielu innych instytucji, rokiem przełomowym – zamknięty został pewien etap jej działalności. Przechodząc na utrzymanie samorządów lokalnych biblioteki stały się własnością komunalną. Przyniosło to wiele nowych zadań, ale też i wiele zagrożeń. Dla znacznej części bibliotek w kraju rok ten był niepomyślny – zlikwidowano sporo placówek. Sieć bibliotek publicznych utrzymywanych przez Gminę Trzebinia nie odczuła tego zagrożenia, co jest niewątpliwą zasługą władz samorządowych naszego miasta. Przeciwnie, systematycznie następowała poprawa warunków lokalowych placówek i dalszy rozwój sieci. W 1990 roku Rada Osiedla ZWM 5 zaproponowała utworzenie placówki bibliotecznej w lokalu należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej. Biblioteka skwapliwie skorzystała z okazji, gdyż dotychczasowe starania o lokal w tej okolicy nie przynosiły rezultatu. Od sierpnia 1990 r. na mocy porozumienia z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, o współpracy w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i nieodpłatnym udostępnieniu lokalu, rozpoczęła działalność Filia Biblioteczna nr 9 na Osiedlu ZWM 5. W późniejszym okresie \rok 1994\ filię tę przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, mieszczącej się na tymże osiedlu.

W 1991 r. KWK „Siersza” przekazała Bibliotekę Zakładową w Myślachowicach w darze Zarządowi Miasta i Gminy – od tego momentu funkcjonuje ona jako Filia Biblioteczna nr 10 w Myślachowicach. W latach 1994-1998 sieć biblioteczna Gminy Trzebinia powiększyła się o kolejne placówki. Z inicjatywy środowiska lokalnego, w 1994 r. otwarta została Filia Biblioteczna nr 11 w Dulowej. W cztery lata później, w 1998 r. Zarząd Rafinerii „Trzebinia” przekazał nieodpłatnie księgozbiór biblioteki zakładowej, funkcjonuje on obecnie w ramach Filii Bibliotecznej nr 12 w Sierszy.

Podobnie kierownictwo ZSO „Górka” likwidując Zakładowy Dom Kultury w Górce przekazało do użytku publicznego księgozbiór swojej biblioteki zakładowej. Pierwotnie miał on zasilić najmłodszą Filię biblioteczną w Dulowej. Dyrekcja MBP wzięła jednak pod uwagę opinię Rady Osiedla Górka, która zdecydowanie sprzeciwiała się likwidacji placówki bibliotecznej, postanawiając utworzyć na bazie otrzymanego księgozbioru Punkt Biblioteczny w Górce, podległy MBP w Trzebini i dysponujący własnym księgozbiorem – w odróżnieniu od Punktu Bibliotecznego w Krzu (działa od listopada 1995 ), pracującego na bazie księgozbioru wymiennego.

W 1992 r. filie biblioteczne w Wodnej i Czyżówce przeniosły się do nowych, większych lokali, a w roku 1993 obszerniejszy lokal \w tzw. „Agronomówce”\ uzyskała Filia w Młoszowej. Powierzchnia użytkowa filii w Młoszowej wzrosła wówczas do 90 m 2, co spowodowało, iż jest to obecnie filia o najlepszych warunkach lokalowych.

W 1994 r. zatwierdzono plany nowego lokalu dla Biblioteki Centralnej i rozpoczęto remont parteru i piwnic w dawnym Klubie Fabrycznym „Hutnik”. Jeszcze w czasie remontu, zakończonego ostatecznie końcem 1998 r., przenoszono stopniowo na nowe miejsce poszczególne agendy biblioteki oraz tworzono nowe, rozszerzając zakres usług oferowanych czytelnikom. W sierpniu 1995 r. przeniosły się do nowego lokalu Dyrekcja i Oddział dla Dzieci, a w październiku 1995 r. utworzono tu Czytelnię Czasopism. W sierpniu 1996 r. przeniósł się na nowe miejsce Dział Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych. W kwietniu 1998 r. rozpoczęła działalność Czytelnia Ogólna, a końcem tegoż roku oddano do użytku Dział Księgowy, magazyny i salę wystawową. W ten sposób, końcem 1998 r., Biblioteka Centralna uzyskała odpowiednie do potrzeb miasta Trzebini warunki lokalowe, pozwalające na rozwinięcie różnorodnych form pracy z czytelnikiem. Równocześnie z poszerzaniem bazy lokalowej, rozpoczęto komputeryzację biblioteki, zapoczątkowaną w latach 1991-1992 zakupem Serwera i 3 stanowisk roboczych oraz programu komputerowego „System Informacji Bibliotecznej”. Zmiany jakie zaszły w przeciągu krótkiego okresu czasu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini ( po 1990 r. ) zostały dostrzeżone przez władze województwa katowickiego, w granicach którego pozostawała Trzebinia do grudnia 1998 roku. W latach 1994-1998, w rankingu bibliotek województwa katowickiego, MBP Trzebinia utrzymywała się na pierwszym miejscu wśród bibliotek swojej kategorii, a w lutym 1998 r. Dyrektora Biblioteki uhonorowano nagrodą Wojewody Katowickiego. W tymże samym roku biblioteka centralna zmieniła nazwę z: „Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebini” na „Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini” i otrzymała nowy statut.

Sieć biblioteczna w Gminie Trzebinia jest dobrze rozwinięta i jedynym jej mankamentem jest brak obsługi bibliotecznej Płok i Piły Kościeleckiej – co pozostaje w planach na dalszą przyszłość.