Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

ikonatiktok

ikonafacebook

ikonafacebook

instagram

kontrast

zwieksztext

ikona tel

logo e-mail

ikona place

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dla umów użyczenia zbiorów bibliotecznych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: administracja@mbp.trzebinia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki zgodnie z – art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO, – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO co jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w zakresie monitoringu wizyjnego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bibliotekę. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera RODO.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (podanych dobrowolnie w oparciu o zgodę oraz w zakresie nie podlegającym obowiązkowej archiwizacji) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy użyczenia zbiorów bibliotecznych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane poprzez podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie profilowania.

Klauzula Informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: administracja@mbp.trzebinia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla potrzeb ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie:-art. 6 ust. 1 lit. d) RODO-art. 6 ust. 1 lit. f) RODO co jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura), a także podmioty świadczące usługi prawnicze i podmioty świadczące usługi ochrony mienia i IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera RODO.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla potrzeb ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, w tym również w formie profilowania.