Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini

ikonatiktok

ikonafacebook

ikonafacebook

instagram

kontrast

zwieksztext

ikona tel

logo e-mail

ikona place

Deklaracja dostępności Miejska Biblioteka Publiczna im A. Asnyka w Trzebini

Biblioteka w Trzebini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mbp.trzebinia.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
 • niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Beata Milska
e-mail:wb@mbp.trzebinia.pl
tel.32 6121398 wewnętrzny 105

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Narutowicza 10:

 • do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Narutowicza 10,
 • do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z chodnika do pomieszczeń w Bibliotece,
 • oznakowano pasem kontrastowym (koloru żółtego) krawędź pierwszego i ostatniego stopnia biegu (schody zewnętrzne i wewnętrzne),
 • montaż oznakowania dotykowego (fakturowego) przed pierwszych stopniem schodów w górę oraz pierwszym stopniem schodów w dół,
 • podjazd jest zabezpieczony barierkami,
 • wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przy ul. Narutowicza 10 znajdującego się na przeciwko wejścia do Biblioteki,
 • w budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach biblioteki,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • brak drzwi automatycznie otwieranych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Filia biblioteczna nr 1 - ul. 1-go Maja 97, Trzebinia-Wodna:

Filia biblioteczna usytuowana w budynku Domu Gromadzkiego na pierwszym piętrze.

 • do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. 1-go Maja oraz ul. Plater,
 • do wejść prowadzą: schody oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z chodnika oraz parkingu do pomieszczeń na parterze,
 • podjazdy są zabezpieczone barierkami,
 • na parkingu nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 13 69. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna nr 2 - ul. Matejki bl. 22, Trzebinia-Gaj:

Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku bloku mieszkalnego na parterze.

 • do budynku prowadzi 1 wejście,
 • do wejścia prowadzą strome schody,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, windy oraz drzwi automatycznie otwieranych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni, platform i informacji głosowych.
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 21 28. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna nr 3 - ul. Krakowska 143, Młoszowa:

Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Domu Kultury na parterze.

 • do budynku prowadzi 1 wejście,
 • do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z chodnika do pomieszczeń w Bibliotece,
 • podjazd jest zabezpieczony barierkami,
 • wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przy budynku OSP,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 611 05 19. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna nr 4 - ul. Topolowa 2, Bolęcin:

Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia na parterze od strony parkingu.

 • do filii prowadzi jedno wejście,
 • do wejścia prowadzą schody (3 stopnie),
 • wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, windy oraz drzwi automatycznie otwieranych.
 • brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni, platform i informacji głosowych.
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 613 75 50. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna nr 5 - ul. Św. Floriana 2, Psary:

Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Domu Kultury na pierwszym piętrze.

 • do budynku prowadzi 1 wejście,
 • do wejścia prowadzą strome schody,
 • brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, windy oraz drzwi automatycznie otwieranych,
 • brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni, platform i informacji głosowych,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 515 043 831. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna nr 6 - budynek przy ul. Trzebińska 39, Lgota (Wiejski Dom Kultury):

Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Domu Kultury na parterze.

 • do budynku prowadzi 1 wejście,
 • do wejścia prowadzą: schody oraz dźwig dla osób niepełnosprawnych,
 • wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na parkingu,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 04 66. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna nr 7 - ul. Szkolna 15, Czyżówka:

Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Domu Kultury na pierwszym piętrze.

 • do budynku prowadzą 2 wejścia, z czego jedno prowadzi do biblioteki,
 • wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia parterze,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, windy oraz drzwi automatycznie otwieranych,
 • brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni, platform i informacji głosowych,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 711 65 85. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna nr 8 - ul. Łokietka 40, Karniowice:

Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Domu Kultury na drugim piętrze (poddasze).

 • do budynku prowadzi 1 wejście,
 • do wejścia prowadzą schody,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, windy oraz drzwi automatycznie otwieranych,
 • brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni, platform i informacji głosowych,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 06 23. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna nr 9 - os. Widokowe 21:

Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 na półpiętrze:

 • do budynku prowadzą 1 wejście,
 • wewnątrz budynku podjazd jest zabezpieczony barierkami,
 • nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdy,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze szkoły,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 00 93. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna nr 10 - ul. Trzebińska 7, Myślachowice

Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia na parterze.

 • do budynku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzi kilka stopni,
 • nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni, platform, windy oraz drzwi automatycznie otwieranych,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pomieszczeniach biblioteki na parterze (w remoncie)
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  32 515 043 831. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna nr 11 - ul. Brata Alberta 5, Dulowa:

Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze.

 • do pomieszczeń biblioteki w budynku prowadzi 1 wejście,
 • do wejścia prowadzą schody,
 • brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, windy oraz drzwi automatycznie otwieranych,
 • brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni, platform i informacji głosowych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 612 03 88. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna nr 12 - ul. Grunwaldzka 97 a, Trzebinia-Siersza:

Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku bloku mieszkalnego na parterze.

 • do budynku prowadzi 1 wejście,
 • do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z chodnika do pomieszczeń w Bibliotece,
 • podjazd jest zabezpieczony barierkami,
 • wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pomieszczeniach biblioteki na parterze
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 32 711 92 65. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali zapoznani z zasadami obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.